Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató

 I.

Általános rész

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az adatkezelő? Az Ön személyes adatainak kezelése során a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Ügyvédi Iroda) jár el adatkezelőként.
Melyek az adatkezelő elérhetőségei? Az Ügyvédi Iroda

székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 66.

telefonszáma: +36 30 889 2995

elektronikus levelezési címe: office@dhzlegal.eu

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak? Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba? A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Ki minősülhet érintettnek? Az Ügyvédi Iroda különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

-         potenciális ügyfél, annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói (II/1. fejezet)

-         ajánlatot kérő, annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói (II/2. fejezet)

-         ügyfél (II/3., II/4. fejezet)

-         az ügyfelekhez kapcsolódó természetes személyek (pl. hozzátartozó, képviselő, meghatalmazott, kapcsolattartó, tényleges tulajdonos) (II/3., II/4. fejezet)

-         más, a megbízás tárgyával összefüggő eljárásban résztvevő, megjelenő természetes személy (pl. ellenérdekű fél, jogi képviselő) (II/3., II/4. fejezet)

-         az Ügyvédi Iroda rendezvényére jelentkező, illetve azon résztvevő személy (II/5. fejezet)

-         az Ügyvédi Irodát megkereső személy, illetve annak képviselői, meghatalmazottjai, kapcsolattartói (II/6. fejezet)

-         az Ügyvédi Iroda hírlevelére feliratkozó személyek (II/7. fejezet)

A jelen adatkezelési tájékoztatás nem tartalmazza a munkavállalók, illetve az Ügyvédi Iroda által meghirdetett állásra jelentkezők személyes adatainak vonatkozásában megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák az Ügyvédi Iroda adatkezelési tevékenységét? Az adatkezelést elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

-         a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

-         a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.)

-         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)

-         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

-         az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény

-         a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)

-         az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.)

-         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

-        kamarai szabályzatok, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról szóló 14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat

Milyen elvek mentén végzi az adatkezelési tevékenységét az Ügyvédi Iroda? Az Ügyvédi Iroda az adatkezelést a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok

a)      kezelése jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság),

b)      gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,

c)       az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság),

d)      pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),

e)      tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),

f)       kezelése oly módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg),

g)      kezelésének fenti elveknek történő megfelelésért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kezeli (elszámoltathatóság).

Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel az Ügyvédi Iroda? A jelen adatkezelési tájékoztató Különös részében kerül ismertetésre, hogy az Ügyvédi Iroda milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.
Az Ügyvédi Iroda alkalmaz automatikus döntéshozatalt, illetve végez profilalkotás? Az Ügyvédi Iroda nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről.

 

Milyen jogok illetik meg az érintetteket? Az Ügyvédi Iroda biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy az Ügyvédi Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog (így különösen az Üttv.) a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk):

a)      tájékoztatáshoz való jog:

az Ügyvédi Iroda ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.

Az Ügyvédi Iroda akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban (így különösen az Üttv.-ben) előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia,

b)      hozzáféréshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ügyvédi Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Ügyvédi Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Ügyvédi Iroda – az érintett eltérő kérése hiányában ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen az Ügyvédi Iroda ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságait, a hozzáférés – függetlenül a másolat igénylésétől – az ügyvédi titoktartási rendelkezésekkel összhangban biztosítható,

c)      hozzájárulás visszavonásához való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyvédi Iroda a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

d)      helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

e)      törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Ügyvédi Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, az Ügyvédi Iroda az érintett adatát nem törölheti,

f)       elfeledtetéshez való jog:

ezen jog arra kötelezi az Ügyvédi Irodát, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

g)      korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda korlátozza az adatkezelést, ha

-         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

-         az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-         az Ügyvédi Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-         az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügyvédi Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

h)      a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az Ügyvédi Iroda minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Ügyvédi Iroda tájékoztatja e címzettekről,

i)       adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

-         a rá vonatkozó, általa az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-         ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Ügyvédi Iroda,

-         ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Ügyvédi Irodától a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)       tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

k)      jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.

Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, az adatkezelés adott hozzájárulásának a visszavonását? Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

-         postai úton a 1036 Budapest, Lajos utca 66. címen,

-         személyesen az Ügyvédi Iroda székhelyén (1036 Budapest, Lajos utca 66.),

-         telefonon (+36 30 889 2995),

-         e-mailben (office@dhzlegal.eu).

Az érintett kérelmeinek kezelése Az Ügyvédi Iroda az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügyvédi Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Ügyvédi Iroda a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Ügyvédi Iroda nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Közös adatkezelés Az Ügyvédi Iroda tevékenysége ellátása során együttműködik az alábbi ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal:

-         Gyurkó Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 66.)

-         Récsényi Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 66.)

 

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei? A személyes adatok címzettjei az adatkezelő együttműködő partnerei, valamint adatfeldolgozói.
Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő? Az Ügyvédi Iroda a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Ügyvédi Iroda kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Ügyvédi Iroda előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Ügyvédi Iroda a következő vállalkozások adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe:

-         Achron Informatika Kft. (cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 43.): rendszergazdai tevékenység

-         Bernula és Kiss Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (cím: 2011 Budakalász, Bokros utca 57.): könyvelői szolgáltatások

-         Reisswolf Budapest Kft. (cím: 1097 Budapest, Illatos út 6.): iratmegsemmisítés

-         Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): postai szolgáltatás

A fenti esetekben az adatfeldolgozói szolgáltatás nyújtására szóló szerződés határozatlan időtartamra szól.

Egy adott megbízás ellátásához az Ügyvédi Iroda jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót (pl. fordító, pénzügyi szakértő) is igénybe venni, amelyről a megbízás ellátása során egyedileg tájékoztatja az érintettet.

Az általa kezelt személyes adatok az az Ügyvédi iroda továbbítja harmadik országba? Az Ügyvédi Iroda rendszeresen nem továbbít harmadik országba személyes adatokat, az esetleges egyedi adattovábbítás esetén külön tájékoztatást nyújt az érintettek számára a „Milyen jogok illetik meg az érintetteket?” című részben foglaltakkal összhangban.
Milyen intézkedéseket hoz az Ügyvédi Iroda az adatok védelme érdekében? Az Ügyvédi Iroda az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében egyebek között

-         a vállalatirányítási és dokumentum kezelő rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges,

-         a számítástechnikai eszközök használata egyedi jelszóhoz kötött,

-         az informatikai rendszer rendszeresen ellenőrzésre kerül adatvédelmi és IT-biztonsági szempontból,

-         a kártékony szoftverek elleni védelem biztosított,

-         fizikai hozzáférés-védelmi intézkedések (az épület szakaszolása, beléptetés, ajtók zárása) alkalmazása történik,

-         behatolás-jelző rendszer kerül alkalmazásra,

-         személyi biztonsági intézkedések valósulnak meg,

-         a feladatok teljesítéséhez megfelelő erőforrást biztosít, munkatársai vonatkozásában tudatosítja az adatbiztonság jelentőségét, követelményeit,

-         tűzvédelmi eszközök, tűzjelző alkalmazása történik,

-         dokumentumokhoz történő hozzáférések naplózása valósul meg,

-         biztonsági mentés külön adattárolóra történik.

Az Ügyvédi Iroda a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A személyes adatok kezelésével okozott kárért ki tartozik felelősséggel? Az Ügyvédi Iroda a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. §) követelhet. A felelősség az Ügyvédi Irodát az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli.

Az Ügyvédi Iroda mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére? Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Ügyvédi Iroda székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Ügyvédi Iroda adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki.

 

II.

Különös rész

 

II/1. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési céljából történő kezelése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
közvetlen üzletszerzési célú megkeresés természetes személy potenciális ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma hozzájárulás a cél/érdek megszűnéséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig az adatszolgáltatás hiányában nem lehetséges közvetlen üzletszerzési célú megkeresés / az adatok forrása a potenciális ügyfél, az adatok szolgáltatása önkéntes
potenciális ügyfél meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása jogos érdek a cél/érdek megszűnéséig, de legfeljebb sikeres tiltakozásig az adat forrása a potenciális ügyfél vagy annak meghatalmazottja, képviselője, kapcsolattartója vagy egyéb nyilvános forrás

 

 

II/2. Személyes adatok ajánlatadás céljából történő kezelése
Adatkezelés célja Kezelt
személyes adatok
Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
ajánlat adása természetes személy ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma hozzájárulás az ajánlatban megjelölt ajánlati kötöttség ideje alatt, legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig az adatok szolgáltatása az ajánlat megtételének előfeltétele, az adatok közlésének elmaradása az ajánlat megtételét lehetetlenné teszi / az adatok forrása az ajánlatkérő, az adatok szolgáltatása önkéntes
ajánlatkérő meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása jogos érdek az ajánlatban megjelölt ajánlati kötöttség ideje alatt, de legfeljebb sikeres tiltakozásig az adatkezelés az ajánlat megtételének előfeltétele, az adatok hiányában az ajánlat megtétele nem lehetséges / az adat forrása a potenciális ügyfél vagy annak meghatalmazottja, képviselője, kapcsolattartója vagy egyéb nyilvános forrás

 

 

II/3. Személyes adatok ügyvédi megbízási szerződés megkötése és a megbízás teljesítése céljából történő kezelése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
az ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése természetes személy ügyfél családi és utóneve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, a megbízás tárgyával összefüggő adatok (pl. családi állapot) szerződés teljesítése az Üttv. ellenkező rendelkezése hiányában a szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése (5 év vagy szerződés szerint) az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele, az adatok közlésének elmaradása a szerződés megkötését lehetetlenné teszi, illetve a szerződés teljesítésének eredményessége csökkenhet vagy lehetetlenné válhat / az adat forrása a természetes személy ügyfél, az adatok szolgáltatása önkéntes
ügyfél meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása jogos érdek az Üttv. ellenkező rendelkezése hiányában a szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése (5 év vagy szerződés szerint), de legfeljebb sikeres tiltakozásig az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele, az adatok közlésének elmaradása a szerződés megkötését lehetetlenné teheti, illetve a szerződés teljesítésének eredményessége csökkenhet vagy lehetetlenné válhat / az adat forrása a nem természetes személy ügyfél
megbízás teljesítése a megbízás tárgyával összefüggésben ügyfelekhez kapcsolódó természetes személyek (így különösen hozzátartozók, nem természetes személy képviselője, meghatalmazottja) neve és az Ügyvédi Irodával közölt egyéb személyes adatok jogos érdek az Üttv. ellenkező rendelkezése hiányában a szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése (5 év vagy szerződés szerint), de legfeljebb sikeres tiltakozásig az adatok szolgáltatása a megbízás teljesítésének előfeltétele, az adatok közlésének elmaradása miatt a megbízás teljesítésének eredményessége csökkenhet vagy lehetetlenné válhat / az adat forrása az ügyfél vagy az érintett vagy egyéb nyilvános forrás vagy az üggyel kapcsolatos dokumentumok
a táblázatban fent megjelölt személyeken kívül a megbízás tárgyával összefüggő bírósági, hatósági vagy egyéb eljárásban bármilyen minőségben (pl. ellenérdekű fél, beavatkozó, tanú, jogi képviselő, bíró, ügyintéző) részt vevő, megjelenő természetes személyekre vonatkozó adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, képviselt személy, képviseleti minőség, bírósági/hatósági üggyel kapcsolatos adatok)
a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok természetes személy ügyfél esetében hozzájárulás, más érintett esetén jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont], illetve az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] az Üttv. ellenkező rendelkezése hiányában a szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése (5 év vagy szerződés szerint), hozzájárulás esetén visszavonásig, jogos érdek esetén legfeljebb sikeres tiltakozásig az adatok szolgáltatása a megbízás teljesítésének előfeltétele, az adatok közlésének elmaradása miatt a megbízás teljesítésének eredményessége csökkenhet vagy lehetetlenné válhat / az adat forrása az ügyfél vagy az érintett
azonosítás és igazoló ellenőrzés a Pmt. alapján természetes személy ügyfél és nem természetes személy ügyfél meghatalmazottja, rendelkezésre jogosultja, képviselője, következő adatai: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), azonosító okmánya típusa és száma, kiemelt közszereplő minőség (természetes személy ügyfél esetében), a személyazonosság igazolására szolgáló okmány másolata, a természetes személy elektronikus hírközlő hálózaton keresztül végzett azonosítása során a róla készített mozgókép és hangfelvétel jogi kötelezettség teljesítése (Pmt. 7. §, 19. §) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított 8 év, kivételesen 10 év (Pmt. 56. §, 57. §, 58. §) az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, az érintett köteles az adatokat megadni, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a szerződés nem kerülhet megkötésre
tényleges tulajdonos következő adatai: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), kiemelt közszereplői minőség, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, a tényleges tulajdonossal kapcsolatban nyilatkozatot tevő természetes személyről elektronikus hírközlő hálózaton keresztül készített mozgókép és hangfelvétel jogi kötelezettség teljesítése (Pmt. 8-9. §)
ügyfél és ügyfél képviseletében eljáró személy azonosítása az Üttv. alapján a bemutatott okmány és az Üttv. 32. §-ban megjelölt adatigénylés során a megkeresett nyilvántartásoktól kapott adatok: természetes személyazonosító adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve), állampolgárság (hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT állampolgár jogállás), lakcím, arcképmás, aláírás, továbbá az Üttv. 32.§-ban megjelölt egyéb adatok jogi kötelezettség teljesítése (Üttv. 32. §) az azonosítás elvégzéséig az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a szerződés nem kerülhet megkötésre
okirat aláírása vagy aláírás sajátjaként való elismerése elektronikus hírközlő hálózaton keresztül ellenjegyzés során korábban már azonosított természetes személyről elektronikus hírközlő hálózaton keresztül készített mozgókép és hangfelvétel jogi kötelezettség teljesítése (Üttv. 44. § (2) bekezdés) az Üttv. alapján az ellenjegyzett okirat megőrzésének ideéig az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, az érintett köteles az adatszolgáltatásra, annak elmaradása esetén ellenjegyzésre nem kerülhet sor vagy csak személyes nyilatkoztatást követően
adózási előírások teljesítése az Art.-ben megjelölt személyes adatok jogi kötelezettség teljesítése (Art. 34. § (2) bekezdés, 78. § (3)-(4) bekezdés, 202-205. §) adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul
számviteli előírások teljesítése a számviteli bizonylatokkal kapcsolatos előírások szerinti személyes adatok, így különösen a név és cím jogi kötelezettség teljesítése (Számviteli tv. 168-169. §) 8 év az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul

 

II/4. Nyilvántartási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
nyilvántartás vezetése a kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben (a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében) természetes személyazonosító adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve), lakcím, állampolgárság (hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT állampolgár jogállás), az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma, az ügyfél-azonosítást szolgáló adatigénylés során kapott válasz azonosítója, azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező, továbbá a Pmt.-ben meghatározott egyéb adatok jogi kötelezettség teljesítése (Üttv. 33. §) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a megbízás teljesítésétől számított 8 év, kivételesen 10 év (Üttv. 33. §, Pmt. 56. §, 57. §, 58. §) az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, az érintett köteles az adatokat megadni
azonosított jogi személy és más szervezet esetében a képviseletében lejáró személy természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve)
nyilvántartás vezetése a megbízás alapján ellátott ügyekről (az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége érdekében) az ügyvéd által képzett ügyazonosító, az ügyfél neve, az ügy tárgya, a megbízási szerződés létrejötte időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma jogi kötelezettség teljesítése (Üttv. 53. §) a megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 év az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul

 

 

II/5. Az Ügyvédi Iroda szakmai rendezvényére jelentkezők, illetve azon résztvevők személyes adatainak kezelése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az érintett által közölt adat szolgáltatására vonatkozó információk
az Ügyvédi Iroda által szervezett szakmai rendezvény megszervezése és lebonyolítása név, telefonszám, e-mail cím, munkahely, beosztás hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásáig az adatok szolgáltatása önkéntes, közlésük elmaradása akadályozhatja az Ügyvédi Iroda rendezvényén való részvételt

 

II/6. Az Ügyvédi Irodát a II/1. – II/5. alá nem sorolható célból megkereső természetes személyek, illetve jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói személyes adatainak kezelése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
az Ügyvédi Irodához természetes személy által intézett megkeresések megválaszolása természetes személy esetében név, telefonszám, e-mail cím, az Ügyvédi Irodával közölt egyéb személyes adat hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásáig az adatok szolgáltatása a megkeresések megválaszolásának előfeltétele / az adat forrása az érintett
a megkereső személy meghatalmazottjainak, képviselőinek, kapcsolattartóinak neve, telefonszáma, e-mail címe, az Ügyvédi Irodával közölt egyéb személyes adatai jogos érdek a cél/érdek megszűnéséig, illetve sikeres tiltakozásig a megkereső közlése, az adatok szolgáltatása a megkeresések megválaszolásának előfeltétele / az adat forrása az érintett vagy a megkereső személy

 

 

II/7. Az Ügyvédi Iroda hírlevelére feliratkozó személyek személyes adatainak kezelése
Adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása
hírlevél küldése e-mail cím, név (opcionális) hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásáig az adatok szolgáltatása a hírlevél küldésének előfeltétele / az adat forrása az érintett